نتایج مرحله نهایی رقابتهای نوجوانان مناطق شمال کشور

1397/09/14 22:50:03

0
مشهد میزبان نوجوانان پسر منطقه شمال کشور مرحله نهایی این رقابت ‌ها که از 12 آذر به مدت پنج روز با حضور هشت تیم برتر مناطق شمال کشور در مشهد در حال برگزاریست 8 تیم در2 گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند. تیمهای حاضر در این مرحله از رقابتها بشرح زیر است: قم – تهران – خراسان رضوی – زنجان – گرگان – کنگاور (کرمانشاه) ایلام – تبریز نتایج روز اول و دوم این دوره از رقابتها به شرح زیر است روز اول کنگاور 15 - تهران 17 زنجان 35 - گرگان 15 مشهد مقدس 22 - قم 21 روز دوم تبریز 22 - قم 20 زنجان 22 - کنگاور 22 گرگان 14 - تهران 21