عيادت سرپرست فدراسيون از پيشكسوت هندبال

1397/10/20 15:10:05

0
دولو سرپرست فدراسيون به عيادت محمد جاهدي پيشكسوت هندبال خراسان رفت. به گزارش روابط عمومي فدراسيون هندبال، روز گذشته چهارشنبه ۱۹دی ماه رمضانعلی دولو سرپرست فدراسیون به همراه جواد زارع رییس هیات هندبال استان خراسان رضوي، عبدالله کافی و امیر زارع معاون اداره ورزش و جوانان استان از محمد جاهدي پيشكسوت هندبال و جامعه داوری کشور كه در بستر بيماري است، عيادت كردند.