بررسی ادعاهای باشگاه تراکتورسازی درباره سایپا و مهدی ترابی در جلسه کمیته وضعیت

1397/05/13 13:50:12

0
جلسه ای درباره بررسی ادعاهای باشگاه تراکتورسازی نسبت به باشگاه سایپا و مهدی ترابی در کمیته وضعیت بازیکنان برگزار خواهد شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،در پی ادعاهای طرح شده از سوی باشگاه تراکتورسازی نسبت به باشگاه سایپا و همچنین مهدی ترابی،نشستی در ساعت 10 صبح روز سه شنبه هفته جاری در این باره در کمیته وضعیت بازیکنان برگزار خواهد شد. حضور شخص بازیکن نامبرده و همچنین نماینده قانونی باشگاههای تراکتورسازی و سایپا به همراه اصل مدارک و مستندات در جلسه الزامی است و در صورت عدم حضور،تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.